รุ่นที่รองรับ ApeosWare Management Suite 2.0.0.12
เดือนตุลาคม 2019
Fuji Xerox Co., Ltd.

1. รุ่นที่รองรับ

รุ่นที่รองรับสำหรับผลิตภัณฑ์ของ ApeosWare Management Suite มีดังนี้
โปรดดู 2. การขอรับข้อมูล รายชื่อรุ่นที่รองรับฉบับล่าสุด

1-1. รุ่นภาษาญี่ปุ่น

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*33
เข้าสู่ระบบ
/ขีดจำกัดของบัญชี
เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*22
แฟกซ์
*22
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*33 เมนู ApeosWare*33 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588 × *46
ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273 *47 × ×
ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271 × ×
ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 ×
ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276 ×
ApeosPort-V C3320 ×
ApeosPort-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2 *27 ×
ApeosPort-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2 *27 ×
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 × ×
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275 × ×
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C2275 × × ×
ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580 *30 × × × *32 ×
ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 *31 × × *8 × *32 ×
ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 × × × × × *9 × × *32 ×
ApeosPort-III C4405 × × × × × *10 × × *32 ×
ApeosPort-III C4400 × × × × × *11 × × × *29 × *32 ×
ApeosPort-III C3305/C2205 × × × × × *12 × × *32 ×
ApeosPort-III C3300/C2200 × × × × × *13 × × × *29 × *32 ×
ApeosPort-II C7500/C6500/C5400 × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
ApeosPort-II C4300/C3300/C2200 × × × × × × × × × × × × *3 × *24 × × *32 ×
ApeosPort C7550 I/C6550 I/C5540 I × × × × *2 × × × × × × × × *4 × *24 × × *32 ×
DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588 × × × × × × × × × × × × × *46 × *32 ×
DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273 × × × × × × × × *47 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-VI C2264 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V C2263 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2 *27 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2 *27 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-IV C2263 × × × × × × × × × *23 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C2275 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270 × × × × × × × × × *14 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-IV C2260 × × × × × × × × × *15 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 × × × × × × × × × *9 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-III C4405 × × × × × × × × × *10 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-III C4400 × × × × × × × × × *11 × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-III C3305/C2205 × × × × × × × × × *12 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-III C3300/C2200 × × × × × × × × × *13 × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-II C7500/C6500/C5400 × × × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
DocuCentre-II C4300/C3300/C2200 × × × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
DocuCentre C7550 I/C6550 I/C5540 I × × × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
DocuCentre C2101/C1101 × × × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
DocuCentre C2000 × × × × × × × × × × × *43 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuColor 7171 P × × × × × × × × × ×
DocuColor 5656 PN × × × × × × × × × ×
DocuColor 5656 P × × × × × × × × × × × × × ×
DocuColor 1450 GA *5 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
Versant 180 Press × × *28 *28 *28 *28 *28 × *28 × × × ×
Versant 80 Press × × *28 *28 *28 *28 *28 × *28 × × × ×
Color C75 Press × × × × × × × × × × × × × ×
NEC Color MultiWriter 600F × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*33
เข้าสู่ระบบ
/ขีดจำกัดของบัญชี
เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*22
แฟกซ์
*22
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*33 เมนู ApeosWare*33 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
ApeosPort-V 7080 N/6080 N/5080 N ×
ApeosPort-V 7080/6080/5080 ×
ApeosPort-V 4070/3070 ×
ApeosPort-V 4020 ×
ApeosPort-IV 7080/6080/5080 × × ×
ApeosPort-IV 4070/3070 × × ×
ApeosPort-III 7000/6000/5000 × × × × × *16 × × *32 ×
ApeosPort-III 3010/4000 × × × × × *17 × × *32 ×
ApeosPort-II 7000/6000/5000 × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
ApeosPort-II 3000/4000 × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
DocuCentre-V 3060/2060/1060 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V 7080 N/6080 N/5080 N × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V 7080/6080/5080 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-V 4070/3070 × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-IV 7080/6080/5080 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-IV 4070/3070 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-IV 3060/2060 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-III 7000/6000/5000 × × × × × × × × × *16 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-III 4000/3010 × × × × × × × × × *17 × × × × × × *32 ×
DocuCentre-III 3000/2000 × × × × × × × × × *18 × × × × × × × *32 ×
DocuCentre-II 7000/6000/5000 × × × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
DocuCentre-II 4000/3000 × × × × × × × × × × × × × × × *24 × × *32 ×
DocuSatation 3070 AS × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
Fuji Xerox B9136/B9125/B9110 × × × ×
Fuji Xerox D136 × × × × × *32 ×
Fuji Xerox D95/D110/D125 × × × × × *32 ×
FUJI XEROX 4112/4127 × × × × × × × × × × *32 ×

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*33
เข้าสู่ระบบ
/ขีดจำกัดของบัญชี
เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*22
แฟกซ์
*22
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*33 เมนู ApeosWare*33 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
DocuPrint C5150 d/C4150 d × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint C3450 d*35 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint C2450*36 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint C5000 d × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint C4000 d × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint C3350 s × × × × × × × × *19 × × × × × × × *32 ×
DocuPrint C3350 × × × × × × × × *19 × × × × × × × *32 ×
DocuPrint C3360 × × × × × × × × × *20 × × × × × × × *32 ×
DocuPrint C2250 × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint CP400 d*37 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint CP400 ps*38 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint CP200 w × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint CM310/210 z*44 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint CP310/210 dw*45 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 9110C*39 × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 9010C*40 × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 9600C × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 5900C*41 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 5900CP*42 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 5650C × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 9950C × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 9350C × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 9300C × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC Color MultiWriter 9100C × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 5700C × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 2900C × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 1700C × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
FUJI XEROX 4127 EPS/4112 EPS × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*33
เข้าสู่ระบบ
/ขีดจำกัดของบัญชี
เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*22
แฟกซ์
*22
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*33 เมนู ApeosWare*33 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
DocuPrint 4400 d/3500 d/3200 d × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint 5100 d × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint 3000 s × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint 3000/3100 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint 3010 × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint 4060/5060 × × × × × × × × × *21 × × × × × × × *32 ×
DocuPrint 4050 × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint 305/255/205 × × × × × × × × × × × × × × × × × *6 × × × × × *32 ×
DocuPrint P450 d × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint P450 ps × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint P450 JM × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
DocuPrint P350 d × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 4700 × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 5500P × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 5300 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 5500 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 8450N/8450NW × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 8250N/8250 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 8800/8700/8600 × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×
NEC MultiWriter 8300 × × × × × × × × × × × × × × × × × *32 ×

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*33
เข้าสู่ระบบ
/ขีดจำกัดของบัญชี
เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*22
แฟกซ์
*22
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*33 เมนู ApeosWare*33 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
DocuWide 9098α × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuWide 9095α *26 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuWide 6057/3037 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuWide 6055 *7 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuWide 3035 × × × × × × × *25 × × × × × × × × × × × × × × × ×
*1 สามารถทำการตรวจสอบสถานะสำหรับอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ RFC1759
*2 Controller ROM 2.1.x ขึ้นไปเป็น ○
*3 Controller ROM 1.1 ขึ้นไปเป็น ○
*4 Controller ROM 2.1 ขึ้นไปเป็น ○
*5 ไม่สามารถใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์
*6 รองรับการพิมพ์ด้วยชื่อผู้ใช้เท่านั้น ไม่รองรับการพิมพ์ด้วยชื่อเจ้าของงาน
*7 Controller ROM 1.3.04 ขึ้นไป
*8 Controller ROM 1.1.18 ขึ้นไป
*9 Controller ROM 3.2.34 ขึ้นไป
*10 Controller ROM 1.2.32 ขึ้นไป
*11 Controller ROM 1.0.40 ขึ้นไป
*12 Controller ROM 1.2.32 ขึ้นไป
*13 Controller ROM 1.0.47 ขึ้นไป
*14 Controller ROM 1.41.18 ขึ้นไป
*15 Controller ROM 1.0.44 ขึ้นไป
*16 Controller ROM 1.2.33 ขึ้นไป
*17 Controller ROM 1.2.31 ขึ้นไป
*18 Controller ROM 1.0.36 ขึ้นไป
*19 Controller ROM 1.1.4 ขึ้นไป
*20 Controller ROM 1.2.16 ขึ้นไป
*21 Controller ROM 1.2.16 ขึ้นไป
*22 รองรับเฉพาะไดรเวอร์ ART EX เท่านั้น (ไม่รองรับไดรเวอร์ Mini)
*23 Controller ROM 1.0.5 ขึ้นไป
*24 คุณจะต้องใช้ ยูทิลิตี้เครื่องสแกนเครือข่าย 2 เพื่อเรียกใช้เอกสาร
*25 Controller ROM 1.0.25 ขึ้นไป
*26 Controller ROM 1.2.10 ขึ้นไป
*27 Controller ROM 2.0.0 ขึ้นไป
*28 งานพิมพ์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน
*29 ไม่สามารถใช้คุณสมบัติ OCR
*30 Controller ROM 1.3.1 ขึ้นไป หรือ 1.43.1 ขึ้นไป
*31 Controller ROM 1.2.4 ขึ้นไป หรือ 1.42.4 ขึ้นไป
*32 คุณไม่สามารถเลือกบัญชี ต้นทุนจะลดจากบัญชีเริ่มต้น
*33 อาจต้องมีตัวเลือกตามประเภทหรือรุ่น
*35 สามารถรองรับ DocuPrint C3450 d II ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "DocuPrint C3450 d" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้, CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าของอุปกรณ์แล้ว
*36 สามารถรองรับ DocuPrint C2450 II ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "DocuPrint C2450" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้, CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าของอุปกรณ์แล้ว
*37 สามารถรองรับ DocuPrint CP400 d II ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "DocuPrint CP400 d" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้, CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าของอุปกรณ์แล้ว
*38 สามารถรองรับ DocuPrint CP400 ps II ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "DocuPrint CP400 ps" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้, CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าของอุปกรณ์แล้ว
*39 สามารถรองรับ NEC Color MultiWriter 9110C2 ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "NEC Color MultiWriter 9110C" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้, CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าของอุปกรณ์แล้ว
*40 สามารถรองรับ NEC Color MultiWriter 9010C2 ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "NEC Color MultiWriter 9010C" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้, CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าของอุปกรณ์แล้ว
*41 สามารถรองรับ NEC Color MultiWriter 5900C2 ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "NEC Color MultiWriter 5900C" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้, CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าของอุปกรณ์แล้ว
*42 สามารถรองรับ NEC Color MultiWriter 5900CP2 ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "NEC Color MultiWriter 5900CP" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้, CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าของอุปกรณ์แล้ว
*43 201802150951 ขึ้นไป
*44 DocuPrint CM310 z II ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "DocuPrint CM310 z" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้
*45 DocuPrint CP310 dw II ได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุ "DocuPrint CP310 dw" ไว้สำหรับซอฟต์แวร์นี้
*46 รุ่นที่รองรับโปรแกรมควบคุมแฟกซ์ทั่วไป (FX Direct Fax Driver)
*47 ไม่รองรับ ApeosPort-VII C3372, DocuCentre-VII C3372
หมายเหตุ:
สำหรับซอฟต์แวร์นี้ CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ รุ่นต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็น "Fuji Xerox 4112" หรือ "Fuji Xerox 4127"
4112
4112 Light Publisher
4127 Light Publisher
สำหรับซอฟต์แวร์นี้ CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ รุ่นต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็น "Fuji Xerox D95", "Fuji Xerox D110", "Fuji Xerox D125", หรือ "Fuji Xerox D136"
D95
D110
D110 Light Publisher
D125 Light Publisher
D136
สำหรับซอฟต์แวร์นี้ CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ รุ่นต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็น "Fuji Xerox B9110", "Fuji Xerox B9125", หรือ "Fuji Xerox B9136"
B9110
B9110 Light Publisher
B9125
B9125 Light Publisher
B9136
B9136 Light Publisher
สำหรับซอฟต์แวร์นี้ CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ รุ่นต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็น "ApeosPort-V 7080", "ApeosPort-V 6080", "ApeosPort-V 5080", "DocuCentre-V 7080", "DocuCentre-V 6080", หรือ "DocuCentre-V 5080"
ApeosPort-V 7080 N
ApeosPort-V 6080 N
ApeosPort-V 5080 N
DocuCentre-V 7080 N
DocuCentre-V 6080 N
DocuCentre-V 5080 N
หมายเหตุ:
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่น Controller ROM ของอุปกรณ์ได้จากแผงควบคุม
คลิกปุ่ม [สถานะเครื่อง] เลือก [ข้อมูลทั่วไป] บนหน้าจอ [ข้อมูลเครื่อง] แล้วกาเครื่องหมายที่ [เวอร์ชันซอฟต์แวร์] คุณยังสามารถตรวจสอบเวอร์ชันได้จากรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ฉบับพิมพ์
สำหรับอุปกรณ์ที่มี "แผงควบคุมสีขนาดใหญ่" เวอร์ชันของ Controller ROM ที่แสดงตามวิธีการด้านบนจะแสดงดังต่อไปนี้
・แสดงบนอุปกรณ์: 1.20/40.xx → 1.0
・แสดงบนอุปกรณ์: 1.21/41.xx → 1.1
・แสดงบนอุปกรณ์: 1.22/42.xx → 1.2
หมายเหตุ:
เมื่อเลือก [การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเฉพาะที่ (การตรวจสอบเฉพาะที่)] หรือ [การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเครือข่าย (การตรวจสอบเครือข่าย)] ในการตั้งค่าไซต์การดูแลระบบสำหรับรุ่นต่อไปนี้ สามารถระบุรหัสบัตรของสมาร์ทการ์ดได้ใน [รหัสการตรวจสอบอื่น] ของข้อมูลผู้ใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรของสมาร์ทการ์ดเทียบกับรหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์ จำเป็นจะต้องกำหนดค่าอุปกรณ์ ดูรายละเอียดที่คู่มืออุปกรณ์
- ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588
- ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
- ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271
- ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
- ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
- ApeosPort-V C3320
- ApeosPort-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2
- ApeosPort-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
- ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
- ApeosPort-V C7780/C6680/C5580
- ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C2275
- ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580
- ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 (※1)
- ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 (※2)
- ApeosPort-III C4405 (※3)
- ApeosPort-III C3305/C2205 (※4)
- DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588
- DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
- DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271
- DocuCentre-VI C2264
- DocuCentre-V C2263
- DocuCentre-V C7785/C6685/C5585
- DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
- DocuCentre-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2
- DocuCentre-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
- DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
- DocuCentre-V C7780/C6680/C5580
- DocuCentre-IV C2263
- DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C2275
- DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580
- DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270 (※1)
- DocuCentre-IV C2260 (※8)
- DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 (※2)
- DocuCentre-III C4405 (※3)
- DocuCentre-III C3305/C2205 (※4)
- Versant 180 Press
- Versant 80 Press
- DocuColor 7171 P
- DocuColor 5656 PN
- DocuColor 5656 P
- DocuColor 1450 GA
- ApeosPort-V 7080 N/6080 N/5080 N
- ApeosPort-V 7080/6080/5080
- ApeosPort-V 4070/3070
- ApeosPort-V 4020
- ApeosPort-IV 7080/6080/5080
- ApeosPort-IV 4070/3070
- ApeosPort-III 7000/6000/5000 (※5)
- ApeosPort-III 4000/3010 (※6)
- DocuCentre-V 3060/2060/1060
- DocuCentre-V 7080 N/6080 N/5080 N
- DocuCentre-V 7080/6080/5080
- DocuCentre-V 4070/3070
- DocuCentre-IV 7080/6080/5080
- DocuCentre-IV 4070/3070
- DocuCentre-IV 3060/2060
- DocuCentre-III 7000/6000/5000 (※5)
- DocuCentre-III 4000/3010 (※6)
- Fuji Xerox B9136/B9125/B9110
- Fuji Xerox D136
- Fuji Xerox D95/D110/D125
- Fuji Xerox 4112 / 4127 (ControllerROM Ver 1.10) (※7)
- DocuPrint C5150 d/C4150 d
- DocuPrint C3450 d
- DocuPrint C2450
- DocuPrint C5000 d
- DocuPrint C3350 s
- DocuPrint C3360 (※9)
- DocuPrint C3350 (※10)
- DocuPrint 4400 d/3500 d/3200 d
- DocuPrint 5100 d
- DocuPrint 3000/3100
- DocuPrint 3000 s
- DocuPrint 3010
- DocuPrint 4060/5060 (※11)
- DocuPrint 4050 (※12)
เวอร์ชันที่รองรับโดย [การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเครือข่าย (การตรวจสอบเครือข่าย)] มีดังนี้
※1 Controller ROM 1.0.22 ขึ้นไป
※2 Controller ROM 3.2.22 ขึ้นไป
※3 Controller ROM 1.2.20 ขึ้นไป
※4 Controller ROM 1.2.20 ขึ้นไป
※5 Controller ROM 1.2.20 ขึ้นไป
※6 Controller ROM 1.2.19 ขึ้นไป
※7 Controller ROM 1.10.8 ขึ้นไป
※8 Controller ROM 1.0.32 ขึ้นไป
※9 Controller ROM 1.2.11 ขึ้นไป
※10 Controller ROM 1.0.8 ขึ้นไป
※11 Controller ROM 1.2.10 ขึ้นไป
※12 Controller ROM 1.2.10 ขึ้นไป
หมายเหตุ:
เมื่อเลือก [การตรวจสอบระยะไกล] สำหรับการตั้งค่าไซต์การดูแลระบบ เวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับใน ApeosWare Management Suite มีดังนี้
- ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 (※1)
- ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 (※2)
- ApeosPort-III C4405 (※3)
- ApeosPort-III C3300/C2200 (※4)
- ApeosPort-III 7000/6000/5000 (※5)
- ApeosPort-III 4000/3010 (※6)
- Fuji Xerox 4112 / 4127 (ControllerROM Ver 1.10) (※7)
- Fuji Xerox 4112 / 4127 (ControllerROM Ver 1.3) (※8)
- DocuPrint C3360 (※9)
- DocuPrint 4060/5060 (※10)
- DocuPrint 4050 (※11)
- NEC Color MultiWriter 9350C (※12)
※1 Controller ROM 1.1.14 หรือต่ำกว่า
※2 Controller ROM 3.2.22 หรือต่ำกว่า
※3 Controller ROM 1.2.20 หรือต่ำกว่า
※4 Controller ROM 1.2.20 หรือต่ำกว่า
※5 Controller ROM 1.2.21 หรือต่ำกว่า
※6 Controller ROM 1.2.19 หรือต่ำกว่า
※7 Controller ROM 1.10.8 หรือต่ำกว่า
※8 Controller ROM 1.3.107 หรือต่ำกว่า
※9 Controller ROM 1.2.11 หรือต่ำกว่า
※10 Controller ROM 1.2.10 หรือต่ำกว่า
※11 Controller ROM 1.2.10 หรือต่ำกว่า
※12 Controller ROM 1.42.8 หรือต่ำกว่า

1-2. รุ่นที่ไม่ใช่สำหรับประเทศญี่ปุ่น

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง  การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*25
เข้าสู่ระบบ/ขีดจำกัดของบัญชี เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*16
แฟกซ์
*16
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*25 เมนู ApeosWare*25 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588 ×
ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273 × ×
ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271 × ×
ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 ×
ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 ×
ApeosPort-V C3320 ×
ApeosPort-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2 *20 ×
ApeosPort-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C3373 T2/C2275 T2 *20 ×
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 × ×
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 × ×
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 × × ×
ApeosPort-IV C4430 × × × *24 ×
ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580 *5 × × × *24 ×
ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C3371/C2270 *15 × × *12 × *24 ×
ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 × × × × × *13 × × *24 ×
ApeosPort-III C4400 × × × × × × × × × *22 × *24 ×
ApeosPort-III C3300/C2200/C2201 × × × × × × × × × *22 × *24 ×
ApeosPort-II C7500/C6500/C5400 × × × × *3 × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
ApeosPort-II C4300/C3300/C2200 × × × × *4 × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V C2265/C2263 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2 *20 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C3373 T2/C2275 T2 *20 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV C2265/C2263 × × × × × × × × × *18 × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 × × × × × × × × × *12 × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV C4430 × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580 × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C3371/C2270 × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV C2260 × × × × × × × × × *14 × × × × × × *24 ×
DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 × × × × × × × × × *13 × × × × × × *24 ×
DocuCentre-III C4400 × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-III C4100/C3100 × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-III C3300/C2200/C2201 × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-II C7500/C6500/C5400 × × × × × × × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
DocuCentre-II C4300/C3300/C2200 × × × × × × × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
DocuColor 1450 GA *10 × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
Versant 180 Press *21 *21 *21 *21 *21 × *21 × × × × ×
Versant 80 Press *21 *21 *21 *21 *21 × *21 × × × × ×
Color C60/C70 *21 *21 *21 *21 *21 × *21 × × × × × ×
Color 560/550 × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
Color C75 Press × × × × × × × × × × × × ×
Color J75 Press × × × × × × × × × × × × ×
PrimeLink C9070/C9065 × × × ×

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง  การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*25
เข้าสู่ระบบ/ขีดจำกัดของบัญชี เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*16
แฟกซ์
*16
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*25 เมนู ApeosWare*25 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
ApeosPort-V 3065/3060/2060 ×
ApeosPort-V 7080 N/6080 N ×
ApeosPort-V 7080/6080 ×
ApeosPort-V 5070/4070 ×
ApeosPort-V 4020 ×
ApeosPort-IV 3065/3060/2060 × × × *24 ×
ApeosPort-IV 7080/6080 × × ×
ApeosPort-IV 5070/4070/3070 × × × *24 ×
ApeosPort-II 7000/6000 × × × × *6 × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
ApeosPort-II 5010/4000/3000 × × × × *7 × × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
DocuCentre-V 3065/3060/2060 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V 7080 N/6080 N × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V 7080/6080 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-V 5070/4070 × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV 7080/6080 × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV 5070/4070 × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-IV 3065/3060/2060 *11 × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-III 3007/2007 × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuCentre-II 7000/6000 × × × × × × × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
DocuCentre-II 5010/4000 × × × × × × × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
DocuCentre-II 3005/2055/2005 × × × × × × × × × × × × × × × *23 × × *24 ×
DocuCentre 2058/2056 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuCentre S2110 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuCentre S2010/S1810 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Fuji Xerox B9136/B9125/B9110/B9100 × × × ×
Fuji Xerox D136 × × × × *24
Fuji Xerox D125/D110/D95 × × × × *24
FUJI XEROX 4127/4112 × × × *8 *8 × × × × × × × *24 ×

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง  การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*25
เข้าสู่ระบบ/ขีดจำกัดของบัญชี เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*16
แฟกซ์
*16
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*25 เมนู ApeosWare*25 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
DocuPrint C5155 d × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CM415 AP × ×
DocuPrint CM505 da × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint C5005 d × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint C2255 × × × × × × × *9 *9 × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CM405 df × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CP405 d × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CM305 df × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CP305 d × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CP205 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CP205 w × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint C3290 FS × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CM115/118 w × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuPrint CM225/228 fw × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuPrint CP115/118 w × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuPrint CP116/119 w × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuPrint CP225/228 w × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuPrint CM315/318 z × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint CP315/318 dw × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง  การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*25
เข้าสู่ระบบ/ขีดจำกัดของบัญชี เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*16
แฟกซ์
*16
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*25 เมนู ApeosWare*25 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
DocuPrint 4408 d/4405 d/3508 d/3505 d/3208 d/3205 d × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint 5105 d × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint M465 AP × × ×
DocuPrint 3105 × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint 305/255/205 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint 340A/240A × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
FUJI XEROX 4127 EPS/4112 EPS × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuPrint M455 df × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint P455 d × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint M355 df × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×
DocuPrint P355 d × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × *24 ×

ชื่อรุ่น การจัดการอุปกรณ์ การจัดการการรับรองความถูกต้อง  การจัดการรายการบันทึก การจัดการงานพิมพ์ การจัดการขั้นตอนการทำงาน คุณลักษณะ Simple Flow การจัดการต้นทุน
ตรวจสอบสถานะ*1 ข้อมูลผู้ใช้
/ขีดจำกัดของบัญชี
โฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ เมนูอุปกรณ์ การปิดจากระยะไกล การรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
*25
เข้าสู่ระบบ/ขีดจำกัดของบัญชี เซิร์ฟเวอร์รอง รหัสผู้ใช้หลายชุด การลงทะเบียนผู้ใช้ รวบรวมรายการบันทึกงาน บริการแสดงสถานะการใช้งาน การใช้ไฟฟ้า
/กระดาษ
เอาท์พุท การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว การพิมพ์ผ่าน Web/อีเมล การพิมพ์ Follow Me IC Card Gate กฎการพิมพ์ โฟลเดอร์ การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันทางเว็บ พิมพ์
*16
แฟกซ์
*16
การจัดการการใช้งานตามต้นทุน บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ
การเข้าถึงจากภายนอก*25 เมนู ApeosWare*25 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย
DocuWide 6057/3037 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuWide 6055/6035 *17 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DocuWide 3035 × × × × × × × *19 × × × × × × × × × × × × × × × ×
*1 สามารถทำการตรวจสอบสถานะสำหรับอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ RFC1759
*2 ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตแฟกซ์ (SIP)
*3 Controller ROM 2.100.3 ขึ้นไปเป็น ○
*4 Controller ROM 1.121.14 หรือ 1.122.18 ขึ้นไปเป็น ○
*5 Controller ROM 1.104.1 ขึ้นไปเป็น ○
*6 Controller ROM 1.180.4 ขึ้นไปเป็น ○
*7 Controller ROM 1.180.2 ขึ้นไปเป็น ○
*8 Controller ROM 1.103.x ขึ้นไปเป็น ○
*9 Controller ROM 1.100.1 ขึ้นไปเป็น ○
*10  ไม่สามารถใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์
*11 ต้องมี 1.1.0.1 หรือใหม่กว่าเพื่อใช้ ApeosWare Print Management
*12 Controller ROM 1.101.20 ขึ้นไป
*13 Controller ROM 3.120.13 ขึ้นไป
*14 Controller ROM 1.120.40 ขึ้นไป
*15 Controller ROM 1.103.13 ขึ้นไป
*16 รองรับเฉพาะไดรเวอร์ PCL เท่านั้น (ไม่รองรับไดรเวอร์ Mini)
*17 Controller ROM 1.3.04 ขึ้นไป
*18 Controller ROM 1.101.12 ขึ้นไป
*19 Controller ROM 1.0.25 ขึ้นไป
*20 Controller ROM 2.0.0 ขึ้นไป
*21 งานพิมพ์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน
*22 ไม่สามารถใช้คุณสมบัติ OCR
*23 คุณจะต้องใช้ ยูทิลิตี้เครื่องสแกนเครือข่าย 2 เพื่อเรียกใช้เอกสาร
*24 คุณไม่สามารถเลือกบัญชี ต้นทุนจะลดจากบัญชีเริ่มต้น
*25 อาจต้องมีตัวเลือกตามประเภทหรือรุ่น 
หมายเหตุ:
สำหรับซอฟต์แวร์นี้ CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ รุ่นต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็น "Fuji Xerox 4112" หรือ "Fuji Xerox 4127"
4112
4112 Light Publisher
4127 Light Publisher
สำหรับซอฟต์แวร์นี้ CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ รุ่นต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็น "Fuji Xerox D95", "Fuji Xerox D110", "Fuji Xerox D125", หรือ "Fuji Xerox D136"
D95
D110
D110 Light Publisher
D125 Light Publisher
D136
สำหรับซอฟต์แวร์นี้ CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ รุ่นต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็น "Fuji Xerox B9100", "Fuji Xerox B9110", "Fuji Xerox B9125", หรือ "Fuji Xerox B9136"
B9100
B9100 Light Publisher
B9110
B9110 Light Publisher
B9125
B9125 Light Publisher
B9136
B9136 Light Publisher
สำหรับซอฟต์แวร์นี้ CentreWare Internet Services และรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ รุ่นต่อไปนี้จะถูกบันทึกเป็น "ApeosPort-V 7080", "ApeosPort-V 6080", "DocuCentre-V 7080", หรือ "DocuCentre-V 6080"
ApeosPort-V 7080 N
ApeosPort-V 6080 N
DocuCentre-V 7080 N
DocuCentre-V 6080 N
หมายเหตุ:
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่น Controller ROM ของอุปกรณ์ได้จากแผงควบคุม
คลิกปุ่ม [สถานะเครื่อง] เลือก [ข้อมูลทั่วไป] บนหน้าจอ [ข้อมูลเครื่อง] แล้วกาเครื่องหมายที่ [เวอร์ชันซอฟต์แวร์] คุณยังสามารถตรวจสอบเวอร์ชันได้จากรายงานการกำหนดค่าอุปกรณ์ฉบับพิมพ์
สำหรับอุปกรณ์ที่มี "แผงควบคุมสีขนาดใหญ่" เวอร์ชันของ Controller ROM ที่แสดงตามวิธีการด้านบนจะแสดงดังต่อไปนี้
-แสดงบนอุปกรณ์: 1.120.xx -> 1.100
-แสดงบนอุปกรณ์: 1.121.xx -> 1.101
-แสดงบนอุปกรณ์: 1.122.xx -> 1.1022
หมายเหตุ:
เมื่อเลือก [การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเฉพาะที่ (การตรวจสอบเฉพาะที่)] หรือ [การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเครือข่าย (การตรวจสอบเครือข่าย)] ในการตั้งค่าไซต์การดูแลระบบสำหรับรุ่นต่อไปนี้ สามารถระบุรหัสบัตรของสมาร์ทการ์ดได้ใน [รหัสการตรวจสอบอื่น] ของข้อมูลผู้ใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรของสมาร์ทการ์ดเทียบกับรหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์ จำเป็นจะต้องกำหนดค่าอุปกรณ์ ดูรายละเอียดที่คู่มืออุปกรณ์
- ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588
- ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
- ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
- ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
- ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
- ApeosPort-V C3320
- ApeosPort-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C3373 T2/C2275 T2
- ApeosPort-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
- ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275
- ApeosPort-V C7780/C6680/C5580
- ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275
- ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580
- ApeosPort-IV C4430
- ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C3371/C2270 (※1)
- ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 (※2)
- DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588
- DocuCentre-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
- DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
- DocuCentre-V C2265/C2263
- DocuCentre-V C7785/C6685/C5585
- DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
- DocuCentre-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C3373 T2/C2275 T2
- DocuCentre-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
- DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275
- DocuCentre-V C7780/C6680/C5580
- DocuCentre-IV C2265/C2263
- DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275
- DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580
- DocuCentre-IV C4430
- DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C3371/C2270 (※1)
- DocuCentre-IV C2260 (※4)
- DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 (※2)
- PrimeLink C9070/C9065
- DocuColor 1450 GA
- Versant 180 Press
- Versant 80 Press
- Color C70/C60
- ApeosPort-V 3065/3060/2060
- ApeosPort-V 7080 N/6080 N
- ApeosPort-V 7080/6080
- ApeosPort-V 5070/4070
- ApeosPort-V 4020
- ApeosPort-IV 7080/6080
- ApeosPort-IV 5070/4070/3070
- ApeosPort-IV 3065/3060/2060
- DocuCentre-V 3065/3060/2060
- DocuCentre-V 7080 N/6080 N
- DocuCentre-V 7080/6080
- DocuCentre-V 5070/4070
- DocuCentre-IV 7080/6080
- DocuCentre-IV 5070/4070
- DocuCentre-IV 3065/3060/2060
- Fuji Xerox B9136/B9125/B9110/B9100
- Fuji Xerox D136
- Fuji Xerox D95/D110/D125
- Fuji Xerox 4112 / 4127 (ControllerROM Ver 1.10) (※3)
- DocuPrint C5155 d
- DocuPrint CM415 AP
- DocuPrint CM505 da
- DocuPrint C5005 d
- DocuPrint 4408 d/4405 d/3508 d/3505 d/3208 d/3205 d
- DocuPrint 5105 d
- DocuPrint M465 AP
- DocuPrint 3105
เวอร์ชันที่รองรับโดย [การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเครือข่าย (การตรวจสอบเครือข่าย)] มีดังนี้
※1 Controller ROM 1.101.15 ขึ้นไป
※2 Controller ROM 3.120.9 ขึ้นไป
※3 Controller ROM 1.111.6 ขึ้นไป
※4 Controller ROM 1.120.31 ขึ้นไป
หมายเหตุ:
เมื่อเลือก [การตรวจสอบระยะไกล] สำหรับการตั้งค่าไซต์การดูแลระบบ เวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับใน ApeosWare Authentication Management มีดังนี้
- ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C3371/C2270 (※1)
- ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 (※2)
- ApeosPort-III C4400 (※3)
- ApeosPort-III C3300/C2200/C2201 (※4)
- Fuji Xerox 4112 / 4127 (ControllerROM Ver 1.10) (※5)
- DocuPrint C2255 (※6)
※1 Controller ROM 1.103.4 หรือต่ำกว่า
※2 Controller ROM 3.120.9 หรือต่ำกว่า
※3 Controller ROM 1.121.111 หรือต่ำกว่า
※4 Controller ROM 1.120.111 หรือต่ำกว่า
※5 Controller ROM 1.111.6 หรือต่ำกว่า
※6 Controller ROM 1.100.26 หรือต่ำกว่า

1-3. รุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากด้านบน

2. การขอรับข้อมูล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีให้ที่เว็บไซต์ของเรา กรุณาเข้าถึง URL ต่อไปนี้
http://www.fujixerox.com/eng/product/aw_manage_suite